Irkçılığa Gericiliğe Bölücülüğe Karşı
Eğitim-İş Çanakkale Şubesi
Anasayfa
Neden Eğitim iş?

Neden Eğitim-iş ?

Çünkü; 

Eğitim-iş Cumhuriyetçi, Ulusalcı ve Anti-emperyalist bir örgüttür. 

Eğitim-iş her şeyden önce üyelerinin üstün sorumluluk ' duygusuna ve eğitimin gücüne dayanarak; Atatürk'ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin bağım¬sızlığını, egemenliğini, ulus ve ülke bütünlüğünü, laik düzeni, demokratikleşme ve ulusal eğitim ülküsünü korumak ve sonsuza kadar yaşatmak için elinden gelen her türlü çabayı göstermeyi hedeflemektedir. 

Eğitim-iş üyelerinin ortak ekonomik, sosyal özlük, mesleksel sendikal hak ve çıkarlarını koruyup geliştirerek onlara daha saygın bir yaşam düzeyi sağlamayı hedeflemiştir. 

Eğitim-iş, ülkede yaşayan herkesin çağdaş, bilimsel, laik, demokratik, parasız ve nitelikli eğitim hakkından yeterince yararlanmayı sağlamayı hedeflemiştir. 

Eğitim-iş çalışma koşullarını düzenleyen hükümlerin uluslararası ölçütlere uyumunun sağlanması, hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi, grevli ve toplu iş sözleşmeli sendikal hakların tanınmasını hedeflemektedir. 

Eğitim-iş "ırk, etnik köken, dil, kültür, din, cinsiyet, bölgecilik ve diğer nedenlerle hiçbir ayrım yapmaksızın tüm insanların değer eşitliğine inanmaktadır. Kısaca 

Eğitim-iş etnik milliyetçiliğin her türlüsüne karşıdır. 

Eğitim-iş eğitim yoluyla bireyler, topluluklar ve uluslararasında barışın, dostluğun, dayanışmanın, hoşgörünün, insan hakları ve demokrasiye saygının geliştirilip güçlendirilmesine çalışır. 

Eğitim-iş her zaman; önce Türkiye sonra sendika anlayışıyla davranmaktadır. 

Eğitim-iş, kamu sendikacılık deneyimini, mücadelesini ve enerjisini "sendika içi hesaplaşma" yerine; tabanın beklentisine uygun olarak "sendika için uğraşmaya" harcayacaktır. 

Eğitim-iş, sınıf ve kitle sendikacılığı çizgisini savunur; bunun bir gereği olarak, etnik köken, dinsel inanç, siyasi düşünce v.b. ayrımlar yapmadan bütün eğitim çalışanlarını kucaklar ve siyasi partiler karşısında .bağımsızlığını titizlikle korur; hiçbir siyasi partinin ya da grubun arka bahçesi olmayı kabul etmez. 

Eğitim-iş bölücülüğe, gericiliğe ve ırkçılığa karşıdır.